法华经入门网

妙法莲华经拼音版全文

发布时间:2020-10-06 15:52:44作者:法华经入门网

法华经是很值得持诵的经文,我们每天修行的时候一定要认真,而且法华经的读音对我们是很重要的,我们每天的修行一定要认真,下面我们就来看一看法华经的拼音版本

妙法莲华经序品第一(文字版)

rú shì wǒ wén。yī shí fó zhù wáng shè chéng qí shé kū shān zhōng,

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中,

yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,jiē shì ā luó hàn,zhū lòu yǐ jìn,

与大比丘众万二千人俱,皆是阿罗汉,诸漏已尽,

wú fù fán nǎo,dǎi dé jǐ lì,jìn zhū yǒu jié,xīn dé zì zài。qí míng yuē:

无复烦恼,逮得己利,尽诸有结,心得自在。其名曰:

ā ruò jiāo chén rú、mó hē jiā yè、yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、

阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、

nà tí jiā yè、shè lì fú、dà mù qián lián、mó hē jiā zhān yán、

那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、

ā nòu lóu tuó、jié bīn nà、jiāo fàn bō tí、lí pó duō、bì líng qié pó cuō、

阿冕楼驮、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、

báo jū luó、mó hē jū zhǐ luó、nán tuó、sūn tuó luó nán tuó、

薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、

fù lóu nà、mí duō luó ní zǐ、xū pú tí、ā nán、luó hóu luó。

富楼那、弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗。

rú shì zhòng suǒ zhī shí dà ā luó hàn děng。fù yǒu xué、wú xué èr qiān rén。

如是众所知识大阿罗汉等。复有学、无学二千人。

mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiān rén jù。

摩诃波阇波提比丘尼,与眷属六千人俱。

luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。

罗睺罗母耶输陀罗比丘尼,亦与眷属俱。

pú sà mó hē sà bā wàn rén,jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn;

菩萨摩诃萨八万人,皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转;

jiē dé tuó luó ní;lè shuō biàn cái,zhuǎn bú tuì zhuǎn fǎ lún;

\

皆得陀罗尼;乐说辩才,转不退转法轮;

gòng yǎng wú liàng bǎi qiān zhū fó,yú zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

供养无量百千诸佛,于诸佛所植众德本,

cháng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn;yǐ cí xiū shēn,shàn rù fó huì;

常为诸佛之所称叹;以慈修身,善入佛慧;

tōng dá dà zhì,dào yú bǐ àn;míng chēng pǔ wén wú liàng shì jiè,

通达大智,到于彼岸;名称普闻无量世界,

néng dù wú shù bǎi qiān zhòng shēng。qí míng yuē:wén shū shī lì pú sà、

能度无数百千众生。其名曰:文殊师利菩萨、

guān shì yīn pú sà、dé dà shì pú sà、cháng jīng jìn pú sà、bù xiū xī pú sà、

观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、

bǎo zhǎng pú sà、yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、bǎo yuè pú sà、

宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、

yuè guāng pú sà、mǎn yuè pú sà、dà lì pú sà、wú liàng lì pú sà、

月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、

yuè sān jiè pú sà、bá tuó pó luó pú sà、mí lè pú sà、bǎo jī pú sà、

越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、

dǎo shī pú sà,rú shì děng pú sà mó hē sà bā wàn rén jù。

导师菩萨,如是等菩萨摩诃萨八万人俱。

ěr shí shì tí huán yīn,yǔ qí juàn shǔ èr wàn tiān zǐ jù。

尔时释提桓因,与其眷属二万天子俱。

fù yǒu míng yuè tiān zǐ、pǔ xiāng tiān zǐ、bǎo guāng tiān zǐ、

复有名月天子、普香天子、宝光天子、

sì dà tiān wáng,yǔ qí juàn shǔ wàn tiān zǐ jù。zì zài tiān zǐ、

四大天王,与其眷属万天子俱。自在天子、

dà zì zài tiān zǐ,yǔ qí juàn shǔ sān wàn tiān zǐ jù。suō pó shì jiè zhǔ、

大自在天子,与其眷属三万天子俱。娑婆世界主、

fàn tiān wáng、shī qì dà fàn、guāng míng dà fàn děng,

梵天王、尸弃大梵、光明大梵等,

yǔ qí juàn shǔ wàn èr qiān tiān zǐ jù。yǒu bā lóng wáng:

与其眷属万二千天子俱。有八龙王:

nán tuó lóng wáng、bá nán tuó lóng wáng、suō qié luó lóng wáng、

难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、

hé xiū jí lóng wáng、dé chā jiā lóng wáng、ā nà pó dá duō lóng wáng、

和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、

mó nà sī lóng wáng、yōu bō luó lóng wáng děng,

摩那斯龙王、优钵罗龙王等,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四紧那罗王:

fǎ jǐn nà luó wáng、miào fǎ jǐn nà luó wáng、dà fǎ jǐn nà luó wáng、

法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、

chí fǎ jǐn nà luó wáng,gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。

持法紧那罗王,各与若干百千眷属俱。

yǒu sì qián tà pó wáng:yuè qián tà pó wáng、yuè yīn qián tà pó wáng、

有四乾闼婆王:乐乾闼婆王、乐音乾闼婆王、

měi qián tà pó wáng、měi yīn qián tà pó wáng,

美乾闼婆王、美音乾闼婆王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì ā xiū luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四阿修罗王:

pó zhì ā xiū luó wáng、qū luó qiān tuó ā xiū luó wáng、

婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、

pí mó zhì duō luó ā xiū luó wáng、luó hóu ā xiū luó wáng,

毘摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jiā lóu luó wáng:

各与若干百千眷属俱。有四迦楼罗王:

\

dà wēi dé jiā lóu luó wáng、dà shēn jiā lóu luó wáng、

大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、

dà mǎn jiā lóu luó wáng、rú yì jiā lóu luó wáng,

大满迦楼罗王、如意迦楼罗王,

gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。wéi tí xī zǐ ā shé shì wáng,

各与若干百千眷属俱。韦提希子阿阇世王,

yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。gè lǐ fó zú,tuì zuò yí miàn。

与若干百千眷属俱。各礼佛足,退坐一面。

ěr shí shì zūn,sì zhòng wéi rào,gòng yǎng、gōng jìng、zūn zhòng、

尔时世尊,四众围绕,供养、恭敬、尊重、

zàn tàn。wèi zhū pú sà shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

赞叹。为诸菩萨说大乘经,名无量义,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。fó shuō cǐ jīng yǐ,jié jiā fū zuò,

教菩萨法,佛所护念。佛说此经已,结跏趺坐,

rù yú wú liàng yì chù sān mèi,shēn xīn bú dòng。

入于无量义处三昧,身心不动。

shì shí tiān yǔ màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá、màn shū shā huá、

是时天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、

\

mó hē màn shū shā huá,ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,

摩诃曼殊沙华,而散佛上、及诸大众。普佛世界,

liù zhǒng zhèn dòng。ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

六种震动。尔时会中,比丘、比丘尼、优婆塞、

yōu pó yí、tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

优婆夷、天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、

紧那罗、摩睺罗伽、人非人,及诸小王、

zhuàn lún shèng wáng,shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,

转轮圣王,是诸大众,得未曾有,

huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

欢喜合掌,一心观佛。

ěr shí,fó fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

尔时,佛放眉间白毫相光,

zhào dōng fāng wàn bā qiān shì jiè,mí bù zhōu biàn,xià zhì ā bí dì yù,

照东方万八千世界,靡不周遍,下至阿鼻地狱,

shàng zhì ā jiā ní zhà tiān。yú cǐ shì jiè,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zhòng shēng,

上至阿迦尼吒天。于此世界,尽见彼土六趣众生,

yòu jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū fó,jí wén zhū fó suǒ shuō jīng fǎ。

又见彼土现在诸佛,及闻诸佛所说经法。

bìng jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

zhū xiū xíng dé dào zhě。fù jiàn zhū pú sà mó hē sà,

诸修行得道者。复见诸菩萨摩诃萨,

zhǒng zhǒng yīn yuán、zhǒng zhǒng xìn jiě、zhǒng zhǒng xiàng mào,

种种因缘、种种信解、种种相貌,

xíng pú sà dào。fù jiàn zhū fó bān niè pán zhě。

行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。

fù jiàn zhū fó bān niè pán hòu,yǐ fó shè lì qǐ qī bǎo tǎ。

复见诸佛般涅槃后,以佛舍利起七宝塔。

ěr shí,mí lè pú sà zuò shì niàn:jīn zhě shì zūn xiàn shén biàn xiàng,

尔时,弥勒菩萨作是念:今者世尊现神变相,

yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì?jīn fó shì zūn rù yú sān mèi,shì bù kě sī yì、

以何因缘而有此瑞?今佛世尊入于三昧,是不可思议、

xiàn xī yǒu shì。dāng yǐ wèn shuí?shuí néng dá zhě?fù zuò cǐ niàn:

现希有事。当以问谁?谁能答者?复作此念:

上面就是法华经读音的一部分了,法华经的字数并不是很少的,我们在修行的时候一定要认真,而且有拼音版的师兄在诵读的时候一定要认真,不可以有任何不恭敬的想法。

相关文章

猜你喜欢

  • 法华经全文

  • 法华经注音

  • 法华经译文

版权所有:法华经入门网